Algemene voorwaarden

Hoofdstuk 1 Algemene Gebruiksvoorwaarden

1.1 BioBuren.nl

Deze gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") zijn met ingang van 15 april 2014 van toepassing op ieder gebruik van de website BioBuren.nl (de "Website")(zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie), op alle diensten die door BioBuren worden aangeboden en op alle overeenkomsten die BioBuren aangaat voor het gebruik van de Website en de diensten. Door het bezoeken van onze Website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. BioBuren raadt iedereen die gebruik maakt van de Website of van een van deze diensten (een "Gebruiker") aan, deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. BioBuren kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen. Eventuele wijzigingen zullen wij middels e-mail bekend maken aan bestaande klanten van BioBuren.nl.

1.2. inschrijfvoorwaarden

BioBuren is een advertentieplatvorm uitsluitend voor biologisch voedselaanbod(*). Het is niet toegestaan voedsel aan te bieden van niet biologische oorsprong.

(*) als de aanbieder een winkel of groot winkelbedrijf is, dan dient zijn hoofdaanbod minimaal voor 95% uit biologische(definitie zie www.rijksoverheid.nl) producten te bestaan. Genetische of andersoortige modificatie is niet biologisch.

1.3. Bescherming van uw privacy

In ons Privacybeleid wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze Website gebruikt.

1.4. Minderjarigen

De diensten van BioBuren zijn slechts toegankelijk voor minderjarige Gebruikers indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger of het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betreffende handeling zelfstandig verricht.

1.5. Niet toegestaan gebruik van de Website

De inhoud van de Website mag door de Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden behoudens RSS feeds voor persoonlijk gebruik. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld gebruik in persoonlijke web-blogs of andere persoonlijke websites. Het is de Gebruiker niet toegestaan de inhoud van de Website te wijzigen, anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden. Het is de Gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van Gebruikers die een Advertentie plaatsen op de Website ("Adverteerders") (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of Adverteerders te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten. Op de databank met Advertenties rust het databankrecht van BioBuren. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank met Advertenties op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank met Advertenties herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan. Het is niet toegestaan om Advertenties namens of in opdracht van derden te plaatsen, tenzij BioBuren daarvoor toestemming heeft gegeven.

1.6. Misbruik van de Website en de gevolgen hiervan

Klachten over of het melden van illegale en inbreuk makende advertenties, beledigende inhoud en andere problemen kunt u melden via ons Contactformulier.

Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Gebruiksvoorwaarden en/of het Privacybeleid, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. BioBuren kan deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de Website, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere gebruikers hindert of de goede werking van de Website verstoort:
a. BioBuren kan de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten van BioBuren of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken.
b. BioBuren kan een of meerdere Advertenties van de Gebruiker verwijderen zonder restitutie van het door Gebruiker betaald bedrag.

Voorbeelden van overtredingen van de Gebruiksvoorwaarden zijn:

  • Advertenties waarin geen concreet product of dienst wordt aangeboden
  • Advertenties die in een verkeerde rubriek zijn geplaatst
  • Advertenties die dubbel zijn geplaatst
  • Advertenties waarin verboden of verdachte objecten en diensten worden aangeboden
  • Advertenties die inbreuk maken op (intellectuele eigendoms)rechten van derden
  • Gebruikers die adverteerders benaderen voor eigen producten en/of diensten (spam) en/of een groot aantal berichten in korte tijd aan adverteerders versturen via de website van BioBuren
  • Gebruikers wiens handelen leidt tot klachten van andere gebruikers
  • Gebruikers van wie sterke vermoedens bestaan dat zij in strijd met onze Gebruiksvoorwaarden handelen
  • advertenties waarin voedings- en gezondheidsclaims worden gemaakt die in strijd zijn met Nederlandse of Europese wetgeving.

BioBuren kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken, indien daartoe aanleiding is kan BioBuren binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie. Hoe dit in zijn werk gaat staat verder omschreven in ons Privacybeleid.

1.7. Wij geven geen garanties

Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen.
Alle informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.

1.8. Beperking aansprakelijkheid BioBuren

Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door
(i) gebruik van de diensten van BioBuren;
(ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;
(iii) onjuiste informatie op de Website;
(iv) afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via de Website; of
(v) wijzigingen in de diensten van BioBuren of wijzigingen in of op de Website.
Indien wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal a) de totale vergoeding die de Gebruiker aan BioBuren heeft betaald gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of (b) € 150, al naar gelang wat hoger is.

1.9. Wijzigingen van de diensten en de Website

BioBuren kan de Website of delen daarvan te allen tijde wijzigen. Tevens kunnen wij te allen tijde onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

1.10. Websites en diensten van derden

De Website bevat verwijzingen naar de websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). BioBuren heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien u vragen over deze regels van websites van derden heeft, dan verwijzen wij u graag naar hun desbetreffende websites. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener vallen.

1.11. Klachtenregeling

Klachten over de dienstverlening van BioBuren kunt u indienen door middel van het contactformulier. Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd te worden ingediend, waarbij een termijn van 2 maanden in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zullen wij u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.

1.12. Overige bepalingen

BioBuren kan de Gebruiksvoorwaarden of delen daarvan te allen tijde wijzigen. BioBuren zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat u na de wijziging opnieuw van de Website en/of de diensten van BioBuren gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.

Indien wij een bepaling in de Gebruiksvoorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de Gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door BioBuren zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverlet.
Kennisgevingen aan BioBuren (anders dan inzake inbreuk makende of op andere wijze onrechtmatige Advertenties) kunnen worden gericht aan het contactformulier. Kennisgevingen aan Gebruikers zullen worden gestuurd naar het opgegeven e-mail adres, of per aangetekende post ingeval hiertoe aanleiding is en een adres beschikbaar is. Kennisgevingen gedaan per aangetekende post zullen worden geacht te zijn ontvangen 5 (vijf) werkdagen na de datum van verzending.
BioBuren is te allen tijde gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomsten die betrekking hebben op de diensten van BioBuren over te dragen aan een mogelijke koper van de website. Gebruikers zullen hierover worden geïnformeerd.
Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen BioBuren en u en vervangen alle eerdere overeenkomsten. De overeenkomsten die volgen uit alle diensten van BioBuren en de Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. In het geval van een geschil voortvloeiend uit deze overeenkomsten of uit de Gebruiksvoorwaarden, zal enkel de rechtbank te Amsterdam bevoegd zijn, tenzij het geschil is voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken. Indien de Gebruiker handelt als consument (een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf), dan heeft deze Gebruiker verder de optie om binnen een maand nadat BioBuren zich op de bevoegdheid van de rechtbank Amsterdam beroept, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Hoofdstuk II Regels voor het plaatsen van advertenties

2.1. BioBuren is een advertentieplatform

BioBuren is een platform waar een Adverteerder Advertenties kan plaatsen en een Gebruiker deze Advertenties kan bekijken.

BioBuren is geen partij bij de overeenkomst die tussen een Adverteerder en een Gebruiker tot stand komt. Adverteerders en Gebruikers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.

2.2. Algemene regels voor het plaatsen van een advertentie op de Website

2.2.1. Advertenties die door een Adverteerder op de Website worden geplaatst, dienen aan onderstaande algemene regels te voldoen.

2.2.2 Het opmaken van een Advertentie:

a. Elke tekst van een Advertentie dient een omschrijving van het aangeboden of gezochte product of de aangeboden of gezochte dienst te bevatten.

b. Titels en teksten van Advertenties mogen alleen in het Nederlands of in het Engels zijn opgesteld.

c. Iedere Advertentie dient in de best bijpassende rubriek te worden geplaatst.

2.2.3 Advertentie inhoud die niet is toegestaan:

a. De tekst van de Advertentie mag niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn. De titel en de tekst dienen het product dat ter verkoop wordt aangeboden juist en helder te beschrijven.

b. Een Advertentie mag in ieder geval geen discriminerende, pornografische, beledigende of en bedreigende of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden.

c. Het is niet toegestaan een Advertentie te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf.

d. Het is niet toegestaan om foto’s bij een Advertentie te plaatsen.

e. Het is niet toegestaan om websites te vermelden of links naar websites op te nemen die geheel of gedeeltelijk gevuld zijn met links naar advertentiewebsites of naar advertenties die met name gericht zijn op het verwerken van advertentie-inkomsten door het genereren van kliks.

f. Het is niet toegestaan om Advertenties te plaatsen, die enkel zijn geplaatst om kliks op een bepaalde website te genereren.

g. Het is niet toegestaan om Advertenties te plaatsen waarin voedings- en gezondheidsclaims worden gemaakt die in strijd zijn met Nederlandse of Europese regel- of wetgeving.

2.2.4 Illegale of onrechtmatige producten of diensten
Het is niet toegestaan producten aan te bieden die illegaal of onrechtmatig zijn of waarvan de handel is verboden. Het is ook niet toegestaan om diensten aan te bieden waarvan de uitvoering illegaal of onrechtmatig is. De verkoop en aankoop van objecten en diensten op BioBuren is in beginsel toegestaan als de handel hierin niet is verboden door nationale of internationale wet- en regelgeving. Uitgangspunt is dat een object of dienst dat offline mag worden verkocht over het algemeen ook via BioBuren mag worden verkocht.

Daarnaast stelt BioBuren zelf ook regels met betrekking tot het plaatsen van advertenties en het gebruik van haar platform. In sommige gevallen wijkt BioBuren hierbij af van bovenstaand uitgangspunt en verbieden deze regels het aanbieden van sommige objecten en diensten, ook als handel in deze volgens geldende wet- en regelgeving niet verboden is.
Zowel Adverteerder als Gebruiker dienen zelf altijd goed op te letten bij het aanbieden van en reageren op producten en diensten. Adverteerders en Gebruikers worden geacht zelf de wet- en regelgeving op het gebied van het desbetreffende product of dienst te kennen. Wij raden u aan om bij twijfel nadere inlichtingen of advies in te winnen, bijvoorbeeld op de website van de desbetreffende toezichthouder. Ook hierover bevat de lijst met verdachte of verboden producten of diensten suggesties.

2.2.5 Geen inbreuk op intellectueel eigendomsrechten van derden

a. Het is niet toegestaan om een product in een Advertentie op te nemen dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Dit houdt onder andere in dat het niet is toegestaan om een product aan te bieden dat

(i) inbreuk maakt op het auteursrecht van een andere partij zonder toestemming van die andere partij;

(ii) inbreuk maakt op het merkenrecht van een andere partij, zoals een kledingstuk met daarop een logo van die andere partij dat zonder toestemming is geplaatst; of

(iii) inbreuk maakt op het modelrecht van een andere partij.

b. Tekst van de Advertentie mag slechts de merknaam van het product worden gebruikt dat in de Advertentie wordt aangeboden of gevraagd.

c. De tekst van de Advertentie mag alleen de handelsnaam worden gebruikt van de onderneming waarvan het betreffende product of de betreffende dienst afkomstig is. Het noemen van handelsnamen behorende bij producten of diensten die niet in de Advertentie worden aangeboden is niet toegestaan.

d. Het product mag alleen in de tekst van de Advertentie met andere producten worden vergeleken en niet in de titel. De vergelijking mag op geen enkele wijze verwarring scheppen over de oorspronkelijke herkomst van het product. Bij de vergelijking mag geen merknaam behorende bij het andere vergelijkbare product worden genoemd.

e. Het is niet toegestaan een disclaimer in de Advertentie op te nemen met betrekking tot de echtheid van het product dat in de Advertentie wordt aangeboden. Adverteerders dienen zich ervan te vergewissen dat hun producten echt zijn en verhandeld mogen worden, alvorens ze aan te bieden op BioBuren.

3. Het plaatsen van een Advertentie

3.1. Mijn BioBuren
Een Adverteerder plaatst zijn Advertentie via de knop “Aanmelden”. Bij het aanmaken van een gebruikersaccount is het niet toegestaan om een adverteerdernaam te kiezen die een [url] of een gedeelte van een [url] bevat.

Het is niet toegestaan om uw inloggegevens aan derden te verstrekken. Het is niet toegestaan om inloggegevens van derden te gebruiken voor het plaatsen van Advertenties.

3.2. Totstandkoming Advertentieovereenkomst tussen BioBuren en Adverteerder

a. Nadat de Adverteerder een account heeft aangemaakt komt de advertentieovereenkomst (de "Advertentieovereenkomst") tussen BioBuren en de Adverteerder tot stand.

b. BioBuren bewaart alle gegevens van de inlogaccount 3 maanden na verwijdering. Door middel van het contactformulier kan de Adverteerder binnen 14 dagen onder vermelding van het e-mailadres waarmee de inlogaccount is ingeschreven deze gegevens opvragen.

c. De Adverteerder kan geen gebruik maken van het herroepingsrecht op grond van de Wet koop op afstand (artikelen 7:46a e.v. van het Burgerlijk Wetboek), aangezien met instemming van de Adverteerder de nakoming van de Advertentieovereenkomst door BioBuren onmiddellijk begint nadat de Adverteerder een inlogaccount heeft aangemaakt.

3.3. Periode dat een Advertentie op de Website blijft staan
Advertenties waarvoor geen bijzondere regels gelden blijven tenminste 1 jaar op de Website staan, mits aan de daarvoor geldende (betalings-)voorwaarden is voldaan en de Adverteerder de Advertentie niet zelf verwijdert.

5. Regels voor het aanbieden van de prijs/betaalmethoden in een Advertentie

Adverteerders die als ondernemer hun goederen en diensten aan particulieren aanbieden, zijn op basis van artikel 38 van de Wet op de omzetbelasting verplicht prijzen inclusief btw aan te geven in een Advertentie.

6. Melden van illegale of inbreukmakende Advertenties aan BioBuren

6.1. Meldingen van Advertenties in strijd met de Gebruiksvoorwaarden

a. Advertenties die in strijd zijn met de Gebruiksvoorwaarden, zoals Advertenties waarin illegale producten worden aangeboden of die smadelijke inhoud hebben, kunnen worden gemeld via het contactformulier op de website.

b. Misbruik van een Tip aan BioBuren wordt gezien als een handeling in strijd met de Gebruiksvoorwaarden en kan ertoe leiden dat wij de onder hoofdstuk I, artikel 6 beschreven maatregelen jegens de betrokken tipper treffen.

6.2. Meldingen ingeval van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten

a. Het “Melden van inbreuk” Programma van BioBuren is bedoeld om ervoor te zorgen dat in Advertenties aangeboden producten geen inbreuk maken op het auteursrecht, het merkrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van derden.

b. Rechthebbenden kunnen melding maken van een Advertentie die inbreuk maakt op hun rechten, en een verzoek indienen voor de verwijdering van deze Advertentie door het contactformulier in te vullen. Indien de melding juist en volledig is ingevuld en door BioBuren is ontvangen en beoordeeld op zijn geldigheid, zal de betreffende advertentie worden verwijderd.

c. Bioburen zendt u na melding van inbreuk een formulier toe die volledig ingevuld retour moet worden gezonden. De informatie die in het Formulier Melding van Inbreuk wordt gevraagd heeft tot doel te verzekeren dat de partij die de Advertentie meldt, de rechthebbende zelf is of door de rechthebbende officieel is gemachtigd. Tevens moet die informatie ons in staat stellen de Advertentie die moet worden verwijderd te identificeren.

d. Zodra BioBuren voor de eerste maal een volledig en juist ingevulde Formulier Melding van Inbreuk heeft ontvangen, kunnen latere meldingen eenvoudig via het contactformulier naar BioBuren verstuurd worden.

7. Wij geven geen garanties

7.1. Adverteerders en Gebruikers dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een Advertentie op de Website plaatsen. Wij voeren geen controle uit op de kwaliteit van de inhoud van de Advertentie, de veiligheid of de rechtmatigheid van de geadverteerde producten of diensten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van Adverteerders om producten te verkopen of diensten aan te bieden en/of de bevoegdheid van Gebruikers om producten te kopen of de diensten af te nemen. BioBuren geeft daarover geen garantie.

7.2. BioBuren kan u ook niet garanderen dat de producten of diensten die door Adverteerders op de Website worden aangeboden voldoen aan uw verwachtingen.

8. Vrijwaring dienst Advertenties en beperking aansprakelijkheid BioBuren

8.1. Iedere Gebruiker vrijwaart BioBuren voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door;

(i) het aangaan van een overeenkomst op basis van een Advertentie,
(ii) het gebruik van via de Website gekochte producten; en
(iii) het gebruik van via de Website aangeboden diensten.

8.2. De voorwaarden voor de beperking van de aansprakelijkheid van BioBuren zijn opgenomen hoofdstuk I, artikel 8.

9. Wijzigingen & opzegtermijn

9.1. BioBuren kan de Website of delen daarvan, waaronder de advertentieduur, verlengingsmogelijkheden, de indeling van de groepen en rubrieken, de indeling van de Website en zoekopties, te allen tijde en naar eigen inzicht wijzigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd.

10. De Advertentie kan ook elders worden gepubliceerd

10.1. BioBuren kan de Advertentie en de inhoud daarvan gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden. Dit houdt onder andere in dat een Advertentie of een gedeelte daarvan door ons via andere distributiekanalen kan worden getoond, websites van derden, in gedrukte media of op televisie.

10.2. Wij kunnen voor publiciteitsdoeleinden derde partijen toegang verschaffen tot een Advertentie om het hun mogelijk te maken deze en andere Advertenties te promoten op websites van derden, via e-mail en door middel van andere kanalen. Deze promoties kunnen (delen van) de Advertentie bevatten.

10.3. De opmaak van Advertenties kunnen dusdanig gewijzigd worden dat de Advertenties toegankelijk zijn vanaf mobiele apparatuur of andere software applicaties van derden.

10.4. De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner) naar de websites van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast een Advertentie. BioBuren heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website.